Verwerkersovereenkomst

(VERWERKERSOVEREENKOMST) –

Versie 1.1 – – 09-01-2022

Wanneer je persoonsgegevens van anderen via de systemen van Barmaton verzamelt, opslaat of op andere manieren verwerkt, ben je volgens de privacywetgeving verplicht een verwerkersovereenkomst met ons aan te gaan. 

Wanneer je een dienst bij ons afneemt ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze verwerkersovereenkomst. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. 

De verwerkersverantwoordelijke is de partij die de persoonsgegevens verstrekt aan de verwerker.  Jij bent dus de verwerkersverantwoordelijk en wij zijn de verwerker. Hieronder staat onze verwerkersovereenkomst. In het kort maken we met deze verwerkersovereenkomst de volgende afspraken: 

Wij verwerken persoonsgegevens van jou en je klanten Jij bent (of je klant is) de verwerkingsverantwoordelijke (opdrachtgever) en Barmaton is de verwerker (leverancier) 

Wij zullen ons houden aan de voorwaarden op grond van de Wbp en AVG.  De gegevens worden opslagen in Europa (en in de meeste gevallen in Nederland) 

Onze diensten en de gegevens worden zo goed mogelijk beveiligd.  In geval van een datalek (denk bijvoorbeeld aan een website die onveilig is) zullen we dit aan je melden (meldingsplicht) Jij bent (of je klant is) als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om in sommige gevallen een data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wij hebben een geheimhoudingsplicht als het gaat om de verwerkte persoonsgegevens. Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt,  zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.  

Artikel 1.  Algemeen 

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. 

2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Verwerker vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker. 

Artikel 2.  Doeleinden van de verwerking. 

1. Verwerker verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 

2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. 

3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens. 

Artikel 3.  Verplichtingen Verwerker 

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens. 

2. Verwerker zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zullen worden aangeleverd. 

3. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen. 

4. De verplichtingen van Verwerker gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker. 

5. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving. 

6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermings-effectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. 

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens 

1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving. 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat. 

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid 

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. 

2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving. 

3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke. 

4. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers 

1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. 

2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. 

3. Verwerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden. 

Artikel 7. Beveiliging 

1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Verwerker ter beschikking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. 

Artikel 8. Meldplicht 

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. 

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten. 

3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: 

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; 

a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg; 

b)Wat is de (voorgestelde) oplossing; 

c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; 

d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding; 

e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder). 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Verwerker hieraan meewerken en kan Verwerker hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen. 

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

1. Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: Voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

Artikel 11. Audit 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage. 

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, eens per jaar plaats. 

3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. 

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk. 

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1 De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld. 

12.3 De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden. 

12.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding. 

12.5 Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld doch binnen 48 uur schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming schriftelijk wordt overeengekomen tussen Partijen, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

12.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 

Artikel 13. Duur en opzegging 

1. De verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking. 

2. De verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd. 

3. De verwerkersovereenkomst is voorzien van een versie nummer, de laatste versie zoals te downloaden van de website van Barmaton is van toepassing. 1