Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Barmaton ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 54331870

Barmaton
Kroonhof 2
5551 VT VALKENSWAARD

Barmaton, gevestigd en kantoorhoudende te Valkenswaard.
Hierna te noemen: Barmaton

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Barmaton’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • ‘gebruiker’: de wederpartij van Barmaton.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Barmaton en een gebruiker waarop Barmaton deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Barmaton, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Barmaton gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Barmaton is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Barmaton behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Barmaton zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Barmaton het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Barmaton aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Barmaton worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan Barmaton zijn verstrekt, heeft Barmaton het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
 4. Barmaton is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Barmaton is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Barmaton de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Barmaton vinden, Barmaton tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Barmaton het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Barmaton stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.
 7. Barmaton draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Barmaton systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Barmaton is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Barmaton systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, volledige bezetting van de inbellijnen van Barmaton, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Barmaton liggen. Barmaton is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Barmaton ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Barmaton systemen door of vanwege Barmaton.
 8. Barmaton is gerechtigd verbeteringen in of aan de Barmaton systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Voorts is Barmaton gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers van Barmaton en de login-procedure. Barmaton is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen aan de inbelnummers of wijzigingen in de login-procedure.

 Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal drie (3) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker Barmaton derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Barmaton zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Barmaton verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Barmaton worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Barmaton behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Barmaton behoud zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Barmaton.
 2. Opzegging binnen de eerste drie (3) maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de gebruiker worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld.
 3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Barmaton op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan Barmaton ter kennis gekomen omstandigheden geven Barmaton goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Barmaton de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is Barmaton bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Barmaton schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Barmaton.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Barmaton de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Barmaton slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Betaling

 1. De betaling van alle Barmaton diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Barmaton aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. Barmaton zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
 5. Tevens is Barmaton gerechtigd de gebruiker zonder aankondiging of mededeling te deactiveren of een domein naam op te heffen en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 25 euro exclusief BTW her aansluitkosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van Barmaton en de verplichtingen van de gebruiker jegens Barmaton onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Barmaton behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode.
 9. De gebruiker is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.
 10. Barmaton zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele Barmaton personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Barmaton aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Barmaton, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Barmaton beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Barmaton of haar ondergeschikten.
 5. Barmaton is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Barmaton is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content, dit omvat het volgende:
 • Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving
 • Adult Materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Barmaton.
 • Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Barmaton geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Barmaton niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Barmaton worden daaronder begrepen.
 2. Barmaton heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid’ die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Barmaton haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Barmaton opgeschort Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Barmaton* niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Barmaton bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

 1. Barmaton behoud zich het recht voor om servers door Barmaton geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Barmaton beslist dat de server niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht Barmaton veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
 2. Barmaton verbiedt expliciet het volgende:
 • Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving
 • Adult Materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Barmaton.
 • Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel de discretie van  Barmaton.
 • Het versturen van ongevraagde e-mail en/of SPAM naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Barmaton.
 1. Barmaton heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
 2. Barmaton heeft een beperking op het gebruik van datatraffic variërend per (Virtuele/Dedicated) server. Deze beperking zal altijd worden vermeld in de prijslijst bij de betreffende (Virtuele/Dedicated) server. Na overschrijding van deze limiet zal eerst een waarschuwing worden gegeven. Mocht de overschrijding van deze limiet aanhouden dan zal Barmaton de gebruiker 40 euro per blok van 5 verbruikte GigaByte boven de limiet in rekening brengen.
 3. Barmaton heft een beperking op van opslagcapaciteit variërend per Virtuele server. Barmaton zal er voor zorgen dat deze limiet niet overschreden kan worden. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is Barmaton gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van Barmaton aan de gebruiker.
 4. Barmaton behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 5. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Barmaton gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
 6. Het is niet toegestaan de verbinding met Barmaton te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Barmaton strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Barmaton behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
 7. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Barmaton mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 8. Barmaton is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
 9. Barmaton is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens Barmaton niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.
 10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door Barmaton gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

 Artikel 15. Domein namen

 1. Virtuele servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domein naam. Indien een Virtuele server geconfigureerd wordt met een eigen domein naam zijn de leden 2 t/m 6 van toepassing. Anders zijn de leden 7 en 8 van toepassing.
 2. Barmaton kan indien gewenst de domein naam voor de gebruiker aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en gebruiker aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domein naam voldoet.
 3. Betaling van de door de domein registratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de gebruiker vooraf en per jaar vooruit betaald worden aan Barmaton tenzij anders overeengekomen.
 4. Registratie van een domein naam door Barmaton ten behoeve van de gebruiker zal in alle gevallen op naam van de gebruiker komen te staan, tenzij anders overeengekomen. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Barmaton en gebruiker blijft de domein naam eigendom van de gebruiker, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker dient echter zelf de verhuizing van een domein naam naar een andere provider te verzorgen.
 5. Barmaton is niet aansprakelijk in geval een voor de gebruiker aangevraagde domein naam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
 6. Barmaton is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domein naam door enerzijds het in gebreke blijven van de gebruiker en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie.
 7. Indien de gebruiker een subdomein naam kiest op één van de domein namen vanBarmaton, blijft deze subdomein naam ten aller tijden eigendom van Barmaton.
 8. Barmaton behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomein naam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Artikel 16. Web-ontwerp

Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van Barmaton. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Barmaton is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Barmaton het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Barmaton en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Verwerkersovereenkomst

Op elke overeenkomst tussen Barmaton en de gebruiker is de verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze is te downloaden van de website en voorzien van een versie nummer. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats en versie nummer van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te downloaden van de website van Barmaton en voorzien van een versie nummer. U bekijkt versie nummer 1.1

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Valkenswaard

25 mei 2018